آپدیت جدید از راه رسید ...

مشتری عزیز و گرامی :

نگارش جدیدی از نسخه اپلیکیشن تبلیغات ریسوگراف

منتشر شده است .

لطفا اپلیکیشن خود را بروزرسانی کنید و مجدد

باز گردید .